Statut

Tekst statutu uchwalony
przez Walne Zebranie
w dniu 5 listopada 2011 r.

Statut
Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wojsk Lądowych

Rozdział I
Nazwa, siedziba, teren działalności i charakter prawny.

1.
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wojsk Lądowych i zwane jest w dalszym ciągu niniejszego statutu w skrócie Towarzystwem.
2. Stowarzyszenie może używać również skróconej nazwy: Towarzystwo Przyjaciół MWL.

2.
Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu badanie i propagowanie historii wojskowości polskiej i obcej na Pomorzu oraz wspieranie inicjatyw podejmowanych w tym zakresie przez osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne.

3.
Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.04.1989 r. prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. nr 79, poz. 855 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z 2003 r.), ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 28, poz. 146) oraz niniejszego statutu.

4.
Siedzibą Towarzystwa jest miasto Bydgoszcz, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski Północnej.

5.
1. Towarzystwo jest zarejestrowane na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną.
2. Towarzystwo posiada prawo używania odznak, stempli i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

6.
Towarzystwo opiera swoją działalność na społecznej pracy jego członków i honorowym pełnieniu funkcji we władzach. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

Rozdział II
Cele i środki działania.

7.
Zadaniem Towarzystwa jest udzielanie wszechstronnej pomocy i popieranie działalności Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy celem przyczyniania się m. in. do:
1. poszerzania możliwości badania i dokumentowania historii wojskowości polskiej i obcej ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza;
2. gromadzenia środków i podejmowania działań służących wspieraniu działalności Muzeum Wojsk Lądowych w zakresie pozyskiwania, gromadzenia, przechowywania, konserwacji, naukowego opracowywania oraz udostępniania zbiorów w szczególności ochrony dóbr kultury i tradycji związanych z dziejami Wojska Polskiego;
3. tworzenia i rozwijania wszelkich form ekspozycji muzealnych w zakresie działalności Muzeum Wojsk Lądowych;
4. upowszechniania wiedzy o Muzeum Wojsk Lądowych, jego zbiorach muzealnych oraz o dziejach wojskowości polskiej;
5. kształtowania patriotycznych postaw młodzieży wojskowej na tradycjach orężnych Wojska Polskiego oraz upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności kraju;
6. wspierania procesu edukacji obywatelskiej i patriotycznego wychowania młodzieży szkolnej w nawiązaniu do wartości regionalnych;
7. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
8. organizowania uroczystości patriotycznych, wojskowych i rocznicowych;
9. współdziałania ze środowiskami kombatanckimi i byłych żołnierzy w poszukiwaniu muzealiów i dokumentów dla Muzeum Wojsk Lądowych oraz w sprawowaniu opieki nad miejscami pamięci narodowej;
10. utrwalania pamięci o polach bitewnych Wojska Polskiego na Pomorzu, wybitnych żołnierzach i ich czynach, zasłużonych jednostkach, szkołach i instytucjach wojskowych oraz otaczania opieką obiektów militarnych o znaczeniu historycznym;
11. popularyzowania Muzeum Wojsk Lądowych i dziejów militarnych Pomorza w społeczeństwie poprzez m. in. współpracę z środkami masowego przekazu;
12. ochrony dziedzictwa przyrodniczego i ekologii.

8.
1. Powyższe cele Towarzystwo realizuje poprzez następujące formy działalności:
1) nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
a. pozyskiwanie, gromadzenie i konserwację muzealiów oraz przekazywanie ich do zbiorów Muzeum Wojsk Lądowych i ewentualnie innych muzeów – PKD/92.52.A
b. udzielanie pomocy w zakresie zagospodarowania i utrzymania terenów zieleni na wystawach plenerowych Muzeum Wojsk Lądowych –  PKD/01.41.B
c. udzielanie pomocy Muzeum Wojsk Lądowych w zakresie udostępniania zbiorów i dzieł o wartości zabytkowej, historycznej, pamiątkowej, artystycznej, naukowej i innej – PKD/92.52.A
d. rozwijanie piśmiennictwa historyczno-wojskowego- PKD/91.33.Z
e. współpracę ze środowiskami byłych żołnierzy zawodowych, żołnierzy rezerwy i kombatantów w zakresie wychowania patriotycznego i troski o miejsca pamięci narodowej – PKD/91.33.
f. udzielanie pomocy transportowej dla Muzeum Wojsk Lądowych –  PKD/60.24.B
g. udzielanie pomocy w konserwacji i ochronie miejsc i budynków zabytkowych i historycznych oraz zabytkowych obiektów ruchomych – PKD/92.52.B
h. wydawanie informatorów, pocztówek itp. – PKD/22.15.Z
i. prace badawczo – techniczne w dziedzinie archeologii i historii – PKD/73.20.F.
j. prace rozpoznawcze w zakresie saperskiego oczyszczania terenu z niewypałów i niewybuchów – PKD/75.24.Z
k. działalność hobbystyczna miłośników i kolekcjonerów militariów –  PKD/91.33.Z
2) odpłatną działalność pożytku publicznego z zastrzeżeniem wymogów przewidzianych w art. 8 i 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla działalności odpłatnej pożytku publicznego w zakresie:
a. organizacja wystaw muzealnych – PKD/92.52.A
b. współdziałanie z Muzeum Wojsk Lądowych a także innymi muzeami w zakresie rekonstrukcji historycznych, wystaw i pokazów plenerowych, zlotów historycznych pojazdów wojskowych itp. – PKD/92.52.A
c. ponadto działalność opisana w ust. 1, pkt. 1, ppkt. f-k, może być realizowana także odpłatnie.
2. Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
1) wydawanie książek – PKD/22.11.Z
2) sprzedaż detaliczną pamiątek, odznak, znaczków i monet, broni i amunicji kolekcjonerskiej, wyrobów rzemieślniczych i artystycznych – PKD/52.48.G
3) sprzedaż detaliczną darowizn i artykułów używanych: antyków, książek i innych – PKD/52.50.Z
4) sprzedaż detaliczną książek, folderów, pocztówek – PKD/52.47.A
5) organizowanie aukcji i kiermaszów kolekcjonerskich, także przez Internet –  PKD/52.63.B
6) sprzedaż posiłków, słodyczy i napojów – PKD/55.30.B

Rozdział III
Członkowie Towarzystwa ich prawa i obowiązki.

9.
Towarzystwo składa się z:
1. członków zwyczajnych;
2. członków honorowych;
3. członków wspierających.

10.
Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, który:
1. złożył deklarację członkowską;
2. uzyskał poparcie co najmniej dwóch członków Towarzystwa;
3. został przyjęty doń przez Zarząd w formie uchwały.

11.
Godność członka honorowego Towarzystwa na wniosek Zarządu nadaje Walne Zebranie osobom szczególnie zasłużonym w popieraniu prac związanych z działalnością Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, lub w popieraniu idei ochrony zabytków wojskowości polskiej.

12.
Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej po spełnieniu wymogów określonych w paragrafie 10, pkt. 1,3, która wydatnie finansowo, organizacyjnie lub w inny sposób wspomaga Towarzystwo.

13.
1. Członkowie wspierający korzystają z wszelkich praw przysługujących członkom zwyczajnym Towarzystwa z wyjątkiem udziału w głosowaniu; nie korzystają też z uprawnień wyborczych.
2. Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych, są jednak zwolnieni z opłacania składek członkowskich Towarzystwa.

14.
Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:
1. uczestniczenia i wnioskowania na Walnym Zebraniu oraz wybierania i wybieralności do władz Towarzystwa;
2. poddawania ocenie działalności Towarzystwa i jego władz, a także wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Towarzystwa;
3. korzystania bezpłatnie z urządzeń i imprez Towarzystwa;
4. posiadania legitymacji i odznaczeń Towarzystwa.

15.
Każdy członek zwyczajny ma obowiązek:
1. współdziałania w realizacji celów Towarzystwa i popierania jego działalności;
2. przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa;
3. regularnego opłacania składek członkowskich;
4. uczestniczenia w zebraniach Towarzystwa.

16.
Utrata praw członkowskich następuje przez:
1. pisemną rezygnację zgłoszoną do Zarządu Towarzystwa;
2. wykreślenie uchwałą Zarządu za zaleganie ze składkami członkowskimi przez okres jednego roku;
3. utratą zdolności do czynności prawnych lub utratą praw obywatelskich;
4. wykreślenie z powodu nie wywiązywania się z obowiązków członkowskich lub rażącego nie przestrzegania statutu Towarzystwa;
5. zgon członka, będącego osobą fizyczną;
6. rozwiązanie osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym.

17.
1. Wykreślenie z listy członków Towarzystwa odbywa się w drodze uchwały Zarządu.
2. Od decyzji o nie przyjęciu do Towarzystwa lub wykreślenia przysługuje zainteresowanemu prawo odwoływania się do Walnego Zebrania. Odwołanie winno być złożone w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia zainteresowanemu wspomnianej decyzji.
3. Do czasu powzięcia decyzji przez Walne Zebranie odwołujący się jest zawieszony w prawach członkowskich Towarzystwa.

Rozdział IV
Składki członkowskie.

18.
Wysokość składek członkowskich oraz termin ich płatności ustala Walne Zebranie.

Rozdział V
Władze Towarzystwa.

19.
Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zebranie;
2. Zarząd;
3. Komisja Rewizyjna.

20.
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa. Biorą w nim udział wszyscy członkowie. Może ono być zwyczajne lub nadzwyczajne.

21.
1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Towarzystwa raz w roku, a sprawozdawczo-wyborcze, co trzy lata.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. wysłuchanie sprawozdań Zarządu z działalności Towarzystwa i ich ocena;
b. wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
c. rozpatrzenie i zatwierdzanie programów działania;
d. wybór władz Towarzystwa;
e. zmiana statutu;
f. rozstrzyganie wniosków w sprawach majątku Towarzystwa;
g. rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu Towarzystwa;
h. decydowanie o sprawach, w których statut nie upoważnia innych organów Towarzystwa;
i. rozwiązanie Towarzystwa i jego likwidacja.

22.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Zarząd zwołuje:
a. na mocy uchwały poprzedniego Walnego Zebrania;
b. z własnej inicjatywy;
c. na żądanie Komisji Rewizyjnej;
d. na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie rozpatruje tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.

23.
1. Prawo głosu na Walnym Zebraniu mają tylko ci członkowie, którzy nie zalegają ze składkami dłużej niż jeden rok.
2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu musi być wykorzystane osobiście.
3. Członkom wspierającym i zaproszonym gościom przysługuje tylko głos doradczy.
4. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

24.
1. Pisemne zawiadomienie z podaniem miejsca, terminu i porządku obrad każdego Walnego Zebrania rozsyła Zarząd Towarzystwa członkom, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
2. Zawiadomienie o nadzwyczajnym Walnym Zebraniu winno zawierać informacje na czyje żądanie jest ono zwołane.

25.
1. Do ważności Walnego Zebrania Towarzystwa potrzebna jest obecność przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Zwołane ewentualnie w drugim terminie Walne Zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych.

26.
Uchwały na Walnym Zebraniu zapadają zwykłą większością głosów obecnych.

27.
1. Walne Zebranie prowadzi przewodniczący wybrany przez Zgromadzenie.
2. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, podpisany przez przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.

28.
1. Głosowanie na Walnym Zebraniu jest jawne.
2. Wybór władz Towarzystwa odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym.
3. We wszystkich innych sprawach głosowanie tajne może uchwalić Walne Zebranie zwykłą większością głosów.

29.
1. Zarząd Towarzystwa składa się z 5 do 9 członków wybranych na okres 3 lat w głosowaniu tajnym, którzy spośród siebie wybierają prezesa, do dwóch wiceprezesów, skarbnika i ewentualnie jego zastępcę oraz sekretarza.
2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

30.
1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
a. realizacja celów i zadań Towarzystwa oraz uchwał Walnego Zebrania;
b. ustalanie okresowych planów działalności oraz preliminarza budżetowego;
c. składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu sprawozdawczym i sprawozdawczo-wyborczym;
d. zarządzanie majątkiem Towarzystwa oraz prowadzenie jego ewidencji;
e. zatwierdzanie sprawozdań finansowych Towarzystwa;
f. ustalanie regulaminów dotyczących wewnętrznej działalności Towarzystwa;
g. w szczególnie uzasadnionych wypadkach zwalnianie członka od obowiązku płacenia składek;
h. przyjmowanie nowych członków Towarzystwa z wyjątkiem członków honorowych.
2. Zarząd Towarzystwa zbiera się w miarą potrzeb, jednak nie rzadziej jak raz na pół roku. Do ważności uchwał konieczna jest obecność, co najmniej 50% + 1 członków Zarządu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

31.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie na okres 3 lat. Komisja rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących.
2. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie Towarzystwa. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a. nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,
b. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

32.
1. Komisja Rewizyjna czuwa nad działalnością Zarządu Towarzystwa.
2. Komisja ma prawo dokonywania rewizji w każdym czasie, a obowiązkiem jej jest sprawdzanie przynajmniej raz w roku wszystkich ksiąg, dokumentów i stanu majątkowego Towarzystwa. Z każdej dokonanej kontroli Komisja sporządza protokół i przekazuje go Zarządowi.
3. Ze swoich czynności Komisja Rewizyjna składa sprawozdania Walnemu Zebraniu oraz stawia wnioski o udzielenie absolutorium Zarządowi.

33.
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w paragrafie 19, pkt. 2,3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział VI
Majątek, fundusze Towarzystwa i sposób zaciągania zobowiązań.

34.
Towarzystwo, jako osoba prawna, może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy, zawierać wszelkiego rodzaju umowy, przyjmować darowizny, dotacje, subwencje.

35.
Na majątek Towarzystwa składają się:
1. wpisowe i składki członkowskie;
2. dotacje, darowizny, zapisy spadków;
3. dochody z działalności statutowej;
4. dochody z działalności gospodarczej;
5. dochody z majątku stowarzyszenia;
6. odpisy od podatków przekazywanych w trybie art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
7. wpływy z ofiarności publicznej.

36.
1. Dochody Towarzystwa służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
3. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego.

37.
Zabrania się:
udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

38.
Majątkiem Towarzystwa administruje Zarząd z zachowaniem obowiązujących przepisów.

39.
Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Towarzystwa podejmują łącznie prezes lub wiceprezes i skarbnik lub jego zastępca albo przez nich upoważnieni inni członkowie Zarządu w granicach udzielonego pisemnie pełnomocnictwa.

40.
Wszelkie pisma i dokumenty Towarzystwa podpisuje prezes lub wiceprezes. Natomiast w sprawach finansowych pisma i dokumenty podpisuje dodatkowo skarbnik lub jego zastępca.

Rozdział VII
Przepisy końcowe.

41.
Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania, powzięte większością, co najmniej 2/3 głosów członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania, obecnych na zebraniu.

42.
1. Likwidacja Towarzystwa może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością, co najmniej 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała Walnego Zebrania o likwidacji Towarzystwa musi równocześnie zawierać postanowienie o przeznaczeniu majątku Towarzystwa.

43.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.
…………………………………………………………………………………….

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *